Политика за поверителност

Във връзка с изпълнението и прилагането на Общ регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се хармонизират правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, може да се запознаете с политиката за поверителност и новата политика за съхранение на бисквитки. Моля запознайте се с тях, за да продължите да използвате нашите уеб сайтове.

Настоящата Политика има за цел да ви информира подробно за обработването на Вашите лични данни във връзка с предоставяните от нас услуги и правата Ви като субекти на лични данни. Вашите данни се обработват автоматизирано при спазване на принципите за законосъобразност, добросъвестност и прозрачност. Набраните данни: имейл, имена, тел се съхраняват, според законовите изисквания за защита на данните и се обработват единствено с цел и във връзка с изпълнение на предлаганите от „Мечта за Бебе“ услуги.

„ВАШИТЕ ПРАВА“

В качеството си на субекти на лични данни Вие имате право да получите потвърждение дали се обработват Ваши данни, имате право на достъп до личните си данни по всяко време, както лично, така и да поискате това от нас по електронен път на сайта www.mechtazabebe.com. Такъв достъп можете да осъществите чрез предвидените във Вашия акаунт функционалности.

Имате право по всяко време да поискате от АЛД (администратор лични данни) да коригира своевременно неточните лични данни свързани с Вас Предвид на целите на обработване на лични данни Вие имате право да поиска от АЛД да попълни непълнота в личните данни, включително и чрез добавяне на декларация.

Ако установите неточности можете лично по всяко време да коригирате Вашите данни, съхранявани от mechtazabebe.com, като ги коригирате във Вашия потребителски акаунт или да поискате от нас да ги коригираме.

При условие, че Вашите лични данни се обработват въз основа на дадено от Вас съгласие, Вие можете да го оттеглите по всяко време с действие занапред, без да посочвате причини. За целта е достатъчно да изпратите имейл до info@mechtazabebe.com . Следва да имате предвид, че оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването на данни осъществено до момента на оттеглянето. Например при услуги като абонамента за новини и промоции по имейл, абонирането за които става на базата на Вашето желание (съгласие), е предвидена възможност за прекратяване на абонамента по всяко време (оттегляне на съгласието).

Субектът на лични данни има право да поиска от АЛД своевременно изтриване /право „да бъдеш забравен“/ или ограничаване на свързаните с него лични данни. А именно, имате право на изтриване и блокиране на данните, които www.mechtazabebe.com съхранява за Вас като се свържете с нас. Вашите данни ще бъдат изтрит във възможно най – кратък срок, не по – късно в срок от 30 дни. Следва да имате предвид, че ако изтриването противоречи на законови, договорни или наказателно-правни или търговско-правни задължения за съхранение или други уредени в закона причини, вместо изтриване може да се извърши само блокиране на Вашите данни. Ако такъв е случаят във Вашия клиентски акаунт, ще получите от нас съобщение.

В случай че желаете, имате възможност да закриете Вашия акаунт по всяко време, чрез предвидената за това функционалност.

В случай че е приложимо, Вие имате право да поискате от www.mechtazebebe.com да уведоми третите лица, когато са предоставени Ваши данни, по отношение на коригиране, изтриване или ограничаване на обработването на Ваши лични данни.

Вие имате право да получите личните данни, които сте предоставили и които се отнасят за Вас, в структуриран, популярен формат, пригоден за машинно четене, както и да използвате тези данни за друг администратор по Ваша преценка.

Вие имате право да възразите по отношение на данни, обработвани на базата на легитимен интерес.

В случай на постъпване на такова възражение Ние ще разгледаме Вашето искане и ако е основателно, ще го изпълним. Ако считаме, че съществуват убедителни законови основания за обработването или че то е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции, ще Ви информираме за това.

МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА

Ние използваме модерна система за криптиране в някои области, като например клиентски акаунт, формуляр за контакт интернет страница. Предоставената от Вас информация се прехвърля в криптирана форма посредством SSL-протокол (Secure Socket Layer), за да се предотврати злоупотреба с данните от трети лица. Вие ще познаете това, когато видите, че в лентата за статуса на Вашия браузър символът катинар е заключен и адресната лента започва с „https“. Сигурността на данните се съобразява със съответното актуално ниво на технологиите.

www.mechtazabebe.com предприема мерки за защита – включващи административни, технически и физически мерки – за да защити личната ви информация /данни/ от загуба, кражба и злоупотреба, както и от не оторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване.

В тази връзка посредством настоящата Декларация за поверителност, www.mechtazabebe.com декларира, че гарантира на своите Потребители/клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия. www.mechtazabebe.com защитава личните данни на потребителя/клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, www.mechtazabebe.com може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

www.mechtazabebe.com се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица, освен в предвидените от закона случаи и/или в случаите, когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента.

Моля да имате предвид, че www.mechtazabebe.com не носи отговорност за верността на предоставяните от Вас данни, не извършва проверки в този смисъл и не гарантира действителната самоличност на физическите лица, предоставили данните. Във всички случаи на съмнения от Ваша страна, на установена измама и/или злоупотреба, молим да ни уведомите незабавно. Вие се задължавате при предоставяне на каквато и да е информация в Сайта да не нарушавате правата на други лица във връзка със защитата на техните лични данни или други техни права.

Въпроси и искания, свързани с упражняване на правата Ви като субект на лични данни, можете да отправяте към АЛД  на имейл: info@mechtazabebe.com